PHABRIX beperkte standaard verkoopvoorwaarden

De aandacht van de klant wordt met name gevestigd op de bepalingen van clausule 9.

1. INTERPRETATIE
1,1 definities. In deze VoorWaarden zijn de volgende definities van toepassing:
"Werkdag" een dag (andere dan een zaterdag, zondag of feestdag) wanneer banken in de stad Londen zijn open voor het bedrijfsleven;
"VoorWaarden" de bepalingen en voorwaarden die in dit document van tijd tot tijd worden gewijzigd overeenkomstig clausule 11,6;
"Contract" de overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer voor de verkoop en aankoop van de producten in overeenstemming met deze VoorWaarden;
"Afnemer" de persoon die de producten van de leverancier koopt;
"Overmacht" heeft de betekenis gegeven in clausule 10;
"Order" de bestelling van de klant voor de producten, zoals uiteengezet in het bestelformulier van de klant;
"Producten" de producten (of een deel daarvan) die in de schriftelijke offerte van de leverancier zijn opgenomen;
"Prijs" of "prijzen": de lokale prijs van de leverancier van ex-werken (EXW) als omschreven in clausule 7,1;
"Specificatie" elke specificatie voor de producten die door de leverancier schriftelijk aan de klant worden verstrekt;
"Leverancier" PHABRIX beperkt van Omega House, EnterPrise Way, RG19 4AE, Verenigd Koninkrijk (geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijf nummer 05402777);
"Leverancier lokalen" Omega House, Enterprise Way, RG19 4AE, Verenigd Koninkrijk;
"Garantie" zoals gedefinieerd in clausule 5,1;
"Website" www.phabrix.com.
1,2 bouw. In deze VoorWaarden zijn de volgende regels van toepassing:
1.2.1 een persoon omvat een natuurlijke persoon of een vennootschap of niet-opgenomen lichaam (al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid).
1.2.2 een verwijzing naar een partij omvat haar persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.
1.2.3 een verwijzing naar een statuut of statutaire bepaling is een verwijzing naar een dergelijke statuten of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw uitgevaardigd. Een verwijzing naar een statuut of statutaire bepaling omvat alle ondergeschikte wetgeving die op grond van dat statuut of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw uitgevaardigd.
1.2.4 elke zinsnede die door de voorwaarden, met inbegrip van, in het bijzonder of een soortgelijke uitdrukking, wordt opgevat als illustratief en mag geen beperking van de betekenis van de woorden voorafgaand aan deze voorwaarden.
1.2.5 een verwijzing naar het schrijven of schriftelijk omvat faxen en e-mails.

2. BASIS VAN HET CONTRACT

2,1 deze voorwaarden zijn van toepassing op het contract met uitsluiting van enige andere voorwaarden die de klant wenst op te leggen of op te nemen, of die geïmpliceerd zijn door handel, gewoonte, praktijk of cursus van het handelen.
2,2 de bestelling vormt een aanbod van de klant om de producten te kopen in overeenstemming met deze VoorWaarden. De klant is er verantwoordelijk voor dat de voorwaarden van de bestelling en alle toepasselijke specificaties volledig en nauwkeurig zijn.
2,3 de bestelling wordt slechts geacht te zijn aanvaard wanneer de leverancier een schriftelijke aanvaarding van de bestelling uitvaardigt, op welk moment de overeenkomst tot stand komt.
2,4 Indien de leverancier en de afnemer een pro-forma factuur als bedoeld in artikel 7,5 uitvoeren, wordt deze pro-forma factuur geacht een bevestiging te zijn van de leverancier van een opdracht van de klant die door de leverancier is aanvaard, afhankelijk van de betaling door de klant waarna het contract wordt gevormd.
2,5 het contract vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met uitsluiting van enige vertegenwoordigingen (andere dan frauduleuze onjuiste voorstellingen) die door de leverancier zijn gedaan. De klant erkent dat hij zich niet heeft beroepen op een verklaring, belofte of vertegenwoordiging die door of namens de leverancier is gemaakt of gegeven en die niet in het contract is opgenomen.
2,6 alle monsters, tekeningen, beschrijvende materie of reclame die door de leverancier is geproduceerd en alle illustraties die in de catalogi of brochures van de leverancier of op de website zijn opgenomen, worden uitsluitend geproduceerd met het oog op een benaderend idee van de producten beschreven. Zij maken geen deel uit van de overeenkomst of hebben geen contractuele kracht.
2,7 een offerte voor de door leverancier verstrekte producten vormt geen aanbod. EEN offerte is slechts geldig voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van afgifte.

3. PRODUCTEN
3,1 behoudens clausule 2,6 de producten worden beschreven op de website.
3,2 de leverancier behoudt zich het recht voor om de omschrijving van de producten te wijzigen indien dit vereist is door toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten of onvermogen om onderdelen of andere significante verandering van omstandigheden te verkrijgen.

4. LEVERING
4,1 de leverancier draagt er zorg voor dat elke levering van de producten vergezeld gaat van een leveringsnota die de datum van de bestelling weergeeft, alle relevante referentienummers van klanten en leveranciers, het soort en de hoeveelheid van de producten (met inbegrip van het codenummer van de producten; indien van toepassing) en, indien de bestelling in termijnen wordt geleverd, het uitstaande saldo van de producten die nog moeten worden geleverd.
4,2 levering is af fabriek bij het bedrijf van de leverancier. De klant verzamelt de producten binnen drie (3) werkdagen nadat de leverancier de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de producten gereed zijn voor afhaling. Indien de OpdrachtGever hierom verzoekt, zal de leverancier het verzamelen en het vervoer naar de klant regelen, mits de leverancier echter niet verantwoordelijk is voor betaling of verzekering met betrekking tot dit vervoer.
4,3 levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij de voltooiing van het laden van de producten in de bedrijfsruimten van de leverancier.
4,4 alle datums voor de levering zijn alleen bij benadering, en het tijdstip van levering is niet van de essentie. De leverancier is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de levering van de producten die worden veroorzaakt door overmacht of door het verzuim van de afnemer om de leverancier te voorzien van passende instructies voor de scheepvaart of andere instructies die relevant zijn voor de levering van de Producten.
4,5 indien de leverancier de producten niet levert, is haar aansprakelijkheid (behoudens clausule 9.2.2 en 10) beperkt tot de kosten en uitgaven van de afnemer bij het verkrijgen van vervangende producten van soortgelijke beschrijving en kwaliteit in de goedkoopste markt die beschikbaar is , verminderd met de prijs van de producten.
4,6 Indien de klant de levering van de producten niet binnen drie (3) werkdagen van de leverancier in kennis stelt van de klant dat de producten gereed zijn, tenzij deze storing of vertraging wordt veroorzaakt door overmacht of het niet naleven van de leverancier met haar verplichtingen uit hoofde van het contract:
4.6.1 levering van de producten wordt geacht te zijn voltooid om 9,00 uur op de vierde werkdag na de dag waarop de leverancier de klant heeft meegedeeld dat de producten gereed waren voor afhaling; En
4.6.2 leverancier zal de producten opslaan tot de levering plaatsvindt, en de klant in rekening brengen voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief verzekering).
4,7 indien tien (10) werkdagen na de dag waarop de leverancier de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de producten gereed waren voor het inzamelen van de klant, deze niet heeft verzameld, kan de leverancier een gedeelte of alle producten doorverkopen of anderszins afstoten.
4,8 leverancier kan de producten in termijnen afleveren, die afzonderlijk moeten worden gefactureerd en betaald. Elke vertraging in de aflevering of het defect in een tranche geeft de klant geen recht om een andere tranche te annuleren.

5. GARANTIE
5,1 de leverancier garandeert dat bij levering en gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering de producten vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap.
5,2 producten worden geacht te zijn aanvaard indien zij niet naar behoren worden afgewezen binnen tien (10) dagen na ontvangst door de klant of, indien eerder, door de klant geleverd. Afwijzing van een product geschiedt in overeenstemming met de RMA-procedure (returned Materials Authorization) van de leverancier. Voor alle naar behoren afgewezen producten betaalt de leverancier alle kosten voor invoer in het Verenigd Koninkrijk, indien van toepassing, en de klant betaalt alle kosten voor de herinvoering van deze producten in enig ander land. Voor een product dat wordt ontvangen niet werkt als gevolg van falen van een product, zal de leverancier ofwel het schip een vervangend onderdeel of dekking van de kosten van de terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk en retourzending van een vervangende producten aan de klant.
5,3 het volgende is van toepassing gedurende de periode van twaalf (12) maanden volgende op de levering van het product:
5.3.1 indien het product een fout ontwikkelt, zal de leverancier de eerste lijn telefonische ondersteuning verlenen om de fout te bevestigen is technisch en niet exploitant fouten;
5.3.2 als de leverancier niet in staat is om een garantie probleem op afstand op te lossen, kan het product worden teruggestuurd naar de leverancier voor reparatie of uitwisseling, naar keuze van de leverancier. Elke reparatie of ruil zal kosteloos worden verstrekt indien de fout te wijten is aan een materiaal gebrek in ontwerp, materiaal en vakmanschap. Indien de fout niet te wijten is aan een dergelijk materiaal defect, zal de leverancier de klant van de reparatie-of vervangingskosten in kennis stellen (in voorkomend geval) en zal de klant een aankooporder bij de leverancier plaatsen voor de reparatie of vervanging (in voorkomend geval) rechtstreeks w ITH de leverancier. De klant betaalt alle transport, verzekering, invoerbelasting, rechten en alle andere kosten bij het verzenden van product naar leverancier. De leverancier betaalt alleen transportkosten bij het retourneren van het product aan de klant. De klant is verantwoordelijk voor de invoer, belastingen, rechten en alle andere kosten.
5,4 alle garantie reparaties, zoals overeengekomen door de leverancier, zal worden uitgevoerd door de leverancier aan dezelfde hoge standaard van vakmanschap te voldoen als het productieproces gebruikt in de nieuwe product productie en-test.
5,5 de garantie van de leverancier sluit, (zonder beperking) het volgende uit:
5.5.1 SFP-module en SFP-kooi;
5.5.2 accidentele schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schermen, connectoren en controle knop;
5.5.3 schade veroorzaakt door brand, overstroming of natuurramp;
5.5.4 schade veroorzaakt door een derde partij of door een product van derden, tenzij onder direct geschreven instructie van de leverancier;
5.5.5 schade veroorzaakt door onjuiste spanning wordt toegepast op het product of het gebruik van een onjuiste voedingsadapter;
5.5.6 product dat is gerepareerd of gewijzigd door een niet door leverancier erkende agent, organisatie of derde partij;
5.5.7 schade die ontstaat wanneer de afdichtingen van de Tamper proof zijn verwijderd of beschadigd;
5.5.8 schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of onvoldoende opslagfaciliteiten; Of
5.5.9 Fair Wear en traan.
5,6 behalve zoals bepaald in deze clausule 5 of clausule 9,1, is leverancier niet aansprakelijk jegens de afnemer ten aanzien van het falen van een product om te voldoen aan de garantie bedoeld in artikel 5,1.
5,7 behalve als bedoeld in deze voorwaarden, alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden impliciet in de statuten, gewoonterecht of gewoonte en praktijk zijn, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten van het contract.
5,8 de garantie bedoeld in artikel 5,1 is van toepassing op alle gerepareerde of vervangende producten die door de leverancier worden geleverd voor de rest van de garantieperiode of gedurende drie maanden na herstelling of vervanging (afhankelijk van welke langer).

6. TITEL EN RISICO
6,1 het risico in de producten zal doorgeven aan de klant na levering bij de leverancier.
6,2 de titel van de producten mag niet aan de klant worden doorgegeven totdat de leverancier de volledige betaling van de producten heeft ontvangen.
6,3 tot de titel van de producten aan de klant is overgegaan, zal de klant:
6.3.1 houden de producten op een fiduciaire basis als de leverancier Bailee;
6.3.2 bewaart de producten los van alle andere producten die door de klant worden gehouden, zodat zij gemakkelijk herkenbaar blijven als de eigendom van de leverancier;
6.3.3 het identificerende merk of de verpakking op of met betrekking tot de producten niet verwijderen, defaceren of verdoezelen;
6.3.4 handhaaft de producten in bevredigende staat en houdt hen verzekerd tegen alle Risico's voor hun volledige prijs vanaf de datum van levering;
6.3.5 de leverancier onmiddellijk in kennis stellen van een van de in artikel 8,2 genoemde gebeurtenissen; En
6.3.6 geeft de leverancier de informatie over de producten die de leverancier van tijd tot tijd kan verlangen;
maar de klant mag de producten in de normale loop van zijn bedrijf gebruiken of doorverkopen.
6,4 Indien vóór de titel van de producten overgaat naar de klant de klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 8,2, of de leverancier redelijkerwijs van mening dat een dergelijke gebeurtenis op het punt staat of kan gebeuren en waarschuwt de klant dienovereenkomstig, dan is de klant het recht om de producten te bezitten, te gebruiken en opnieuw te verkopen, op voorwaarde dat de producten niet zijn doorverkocht en zonder enig ander recht of rechtsmiddel te beperken dat de leverancier kan hebben, kan de leverancier te allen tijde eisen dat de afnemer de producten aflevert en , als de klant dit niet snel doet, voer dan een gebouw van de klant of van een derde partij waar de producten worden opgeslagen om ze te herstellen.
6,5 wanneer de producten aan de klant zijn geleverd, is de leverancier gerechtigd om de betaling te vorderen door middel van een actie voor de prijs van de producten, niettegenstaande die titel niet is verstreken.

7. PRIJS EN BETALING
7,1 de prijs van de producten is de prijs vermeld in de schriftelijke offerte van de leverancier op de datum van de bestelling, of, indien geen prijs wordt geciteerd, de prijs vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de leverancier die van kracht is op de datum van levering.
7,2 leverancier kan, door de afnemer op elk ogenblik tot veertien (14) dagen voor de levering te verwittigen, de prijs van de producten verhogen tot een eventuele verhoging van de kosten van de producten die te wijten zijn aan:
7.2.1 elke factor buiten de controle van de leverancier (met inbegrip van wisselkoersschommelingen, verhogingen van belastingen, tarieven en plichten, en verhogingen van arbeid, materialen en andere productiekosten);
7.2.2 elk verzoek van de klant om de leveringsdatum (en), de hoeveelheden of de bestelde producten of de specificatie te wijzigen; Of
7.2.3 elke vertraging veroorzaakt door enige instructies van de klant of het falen van de klant om de leverancier adequate of accurate informatie of instructies te geven.
7,3 de prijs van de producten is exclusief de kosten en kosten van het vervoer van de producten.
7,4 de prijs van de producten is exclusief de bedragen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde ("BTW"). De klant betaalt, na ontvangst van een geldige btw-factuur van de leverancier, aan de leverancier de extra bedragen voor BTW die verschuldigd zijn op de levering van de producten.
7,5 de leverancier zal de klant verzoeken de producten vóór levering te betalen indien de kredietvoorwaarden niet zijn goedgekeurd. In dergelijke omstandigheden zal de leverancier een pro forma factuur afgeven aan de klant. De klant betaalt het pro-forma factuurbedrag vóór de ontvangst van de BTW-factuur. Na ontvangst van de betaling zal de leverancier de BTW-factuur aan de klant uitgeven met betrekking tot de betaling en de ontvangst van de betaling bevestigen.
7,6 Indien de leverancier geen pro-forma factuur afgeeft, zal de leverancier de klant voor de producten op of op enig moment na de levering factureren. De klant betaalt deze BTW-factuur volledig binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, of een andere krediettermijn zoals de partijen schriftelijk hebben afgesproken. De betaling dient te geschieden op de door de leverancier schriftelijk voorgedragen bankrekening. Tijd van betaling is van essentieel belang.
7,7 als de klant geen betaling verschuldigd aan de leverancier in het kader van het contract op de vervaldag voor de betaling ("vervaldatum"), dan is de leverancier kan eisen dat de Klantrente te betalen over het vervallen bedrag tegen het tarief van vier procent (4%) per jaar boven de basis van HSBC PLC Ra te van tijd tot tijd. Deze rente wordt dagelijks gerekend vanaf de vervaldag tot de datum van de feitelijke betaling van het vervallen bedrag, al dan niet vóór of na het vonnis. De klant zal de rente samen met het achterstallige bedrag betalen.
7,8 de klant betaalt alle verschuldigde bedragen uit hoofde van het contract volledig zonder aftrek of inhouding, behalve zoals vereist door de wet en de klant is niet gerechtigd om een krediet, verrekening of tegenvordering tegen de leverancier te doen gelden om te rechtvaardigen betaling van een dergelijk bedrag geheel of gedeeltelijk.

8. INSOLVENTIE VAN DE KLANT OF ONBEKWAAMHEID EN BEËINDIGING
8,1 indien de klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 8,2, of de leverancier redelijkerwijs van mening is dat de klant op het punt staat aan of kan worden onderworpen aan een van hen en de klant dienovereenkomstig te verwittigen, dan, zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel ter beschikking van de leverancier, kan de leverancier alle verdere leveringen in het kader van de overeenkomst of in enig ander contract tussen de klant en de leverancier zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant annuleren of opschorten, en alle uitstaande sommen met betrekking tot producten geleverd aan de klant wordt onmiddellijk opeisbaar.
8,2 voor de toepassing van clausule 8,1 zijn de relevante gebeurtenissen:
8.2.1 de klant opschort, of dreigt op te schorten, de betaling van zijn schulden, of niet in staat is om zijn schulden te betalen als ze vervallen of geeft toe dat onvermogen om zijn schulden te betalen, of (als een bedrijf) wordt geacht niet in staat zijn schulden te betalen in de zin van artikel 123 van de insolventie Act 198 6, of (zijnde een individu) wordt geacht ofwel niet in staat om zijn schulden te betalen of als geen redelijke vooruitzicht van zo te doen, in beide gevallen, in de zin van punt 268 van de insolventie Act 1986, of (een partnerschap) heeft een partner aan wie een van de voorgaande van toepassing is;
8.2.2 de klant begint onderhandelingen met alle of een klasse van haar crediteuren met het oog op herschikking van een van haar schulden, of maakt een voorstel voor of treedt in een compromis of regeling met haar schuldeisers, andere dan (wanneer de klant is een bedrijf), waar deze de gebeurtenissen vinden uitsluitend plaats voor een regeling voor een oplosmiddel samensmelting van de klant met een of meer andere vennootschappen of de verbouwing van het oplosmiddel van de klant;
8.2.3 (zijnde een bedrijf) een petitie wordt ingediend, een bericht wordt gegeven, een resolutie wordt aangenomen of een bestelling wordt gemaakt, voor of in verband met de liquidatie van de klant, anders dan uitsluitend met het oog op een regeling voor een oplosmiddel samensmelting van de klant met een of meer Othe r bedrijven of de oplosmiddel wederopbouw van de klant;
8.2.4 (zijnd een individu) de klant is het voorwerp van een faillissementsverzoek of een orde;
8.2.5 een schuldeiser of encumbrancer van de klant hecht of bezit is van, of een nood, uitvoering, opslag of ander dergelijk proces wordt geheven of afgedwongen op of aangeklaagd tegen, het geheel of een deel van haar activa en dergelijke gehechtheid of proces wordt niet geloosd binnen veertien (14) dagen;
8.2.6 (zijnde een bedrijf) een aanvraag wordt ingediend voor de rechter, of een bestelling wordt gedaan, voor de benoeming van een beheerder of een kennisgeving van intentie om een beheerder te benoemen wordt gegeven of een beheerder wordt benoemd over de klant;
8.2.7 (zijnd een bedrijf) een drijvende lasten houder over de activa van de klant is gerechtigd om een administratieve ontvanger te benoemen of aangewezen te hebben;
8.2.8 een persoon wordt gerechtigd om een ontvanger over de activa van de klant te benoemen of een ontvanger wordt benoemd over de activa van de klant;
8.2.9 elke gebeurtenis zich voordoet, of procedure wordt genomen, met betrekking tot de klant in een rechtsgebied waarop het is onderworpen dat een effect heeft gelijkwaardig of vergelijkbaar met een van de gebeurtenissen genoemd in clausule 8.2.1 aan clausule 8.2.8 (inclusief);
8.2.10 de klant schorst, dreigt op te schorten, ophoudt of dreigt te staken om alle of wezenlijk het geheel van zijn activiteiten te dragen;
8.2.11 de financiële positie van de klant verslechtert tot een dusdanige mate dat volgens de leverancier het vermogen van de klant om zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst adequaat te vervullen, in gevaar is gebracht; En
8.2.12 (zijnd een individu) de klant sterft of, wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid (hetzij geestelijk of fysiek), is niet bekwaam om zijn of haar eigen zaken te beheren of wordt een patiënt onder om het even welke geestelijke gezondheidswetgeving.
8,3 beide partijen kunnen het contract voor materiële schending door de wederpartij beëindigen indien een dergelijke schending niet binnen 90 dagen na schriftelijke kennisgeving van de partij die niet in strijd is met het verhelpen van deze schending wordt verholpen, behalve dat deze termijn 30 dagen zal zijn in het geval van niet-payme NT door de klant.
8,4 beëindiging van de overeenkomst, echter voordoen, heeft geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die bij beëindiging zijn ontstaan. Clausules die uitdrukkelijk of impliciet de beëindiging van de overeenkomst overleven, blijven volledig van kracht.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
9,1 niets in deze VoorWaarden zal de aansprakelijkheid van de leverancier beperken of uitsluiten voor:
9.1.1 dood of lichamelijk letsel ten gevolge van haar nalatigheid, of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers (in voorkomend geval);
9.1.2 fraude of frauduleuze voorstelling;
9.1.3 schending van de voorwaarden impliciet in artikel 12 van de verkoop van producten Act 1979;
9.1.4 gebrekkige producten in het kader van de Consumer Protection Act 1987; Of
9.1.5 elke andere zaak die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.
9,2 Behoudens clausule 9,1:
9.2.1 leverancier is niet aansprakelijk jegens de klant, hetzij in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van de statutaire plicht, of anderszins, voor enig verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van het bedrijfsleven, uitputting van goodwill, verlies van verwachte besparingen, verspilde beheertijd, of enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met de overeenkomst; En
9.2.2 de totale aansprakelijkheid van de leverancier jegens de klant met betrekking tot een gebeurtenis of reeks van verbonden gebeurtenissen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van de statutaire plicht, of anderszins mag niet hoger zijn dan 105% van de prijs van de producten of £20.000 (welke groter is).
9,3 de bestuurders, functionarissen en werknemers van de leverancier hebben het voordeel van de in clausule 9,2 uiteengezette uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

10. OVERMACHT
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging bij het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van het contract in zoverre dat een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een overmacht gebeurtenis. Een "Force majeure event": een gebeurtenis buiten de redelijke controle van een partij, met inbegrip van stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen (of het nu gaat om eigen personeel of een derde partij), falen van energiebronnen of vervoersnetwerk, daden van God, oorlog, daad van terrorisme of dreiging van terreurdaden, rellen, burgerlijke opschudding, wettelijke beperking, inmenging door civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapend conflict, kwaadaardige schade, ongeval, embargo, uitsplitsing van installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische vervuiling, Sonic Boom, explosie, ineenstorting van de bouw structuur, brand, overstroming, Storm, aardbeving, verlies op zee, epidemie of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreme ongunstige weersomstandigheden, of wanbetaling van leveranciers of Onderaannemers.

11. ALGEMENE
11,1 toewijzing en uitbesteding.
11.1.1 leverancier kan te allen tijde op enige andere wijze met alle of enige van haar rechten of verplichtingen uit hoofde van het contract toewijs-, overschrijvings-, toeslag-of afhandelen.
11.1.2 opdrachtgever mag de rechten of verplichtingen uit hoofde van het contract zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier die niet onredelijk worden ingehouden of vertraagd, niet toewijzen, overdragen, in-of uitbesteden of op enige andere wijze afhandelen.
11,2 mededelingen.
11.2.1 elk bericht of andere mededeling die aan een partij wordt gegeven in het kader van of in verband met de overeenkomst, is schriftelijk, gericht aan die partij op haar statutaire zetel (indien zij een vennootschap is) of haar hoofdvestiging (in enig ander geval) of een ander adres als dat de partij kan de wederpartij schriftelijk in overeenstemming met deze clausule hebben opgegeven en wordt met de hand geleverd, verzonden door een vooraf betaalde eerste klas post, opgenomen levering, commerciële koerier, Fax of e-mail.
11.2.2 een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: indien zij met de hand worden geleverd, wanneer zij op het adres vermeld in artikel 11.2.1; indien verzonden door pre-paid eerste klas post of opgenomen levering, om 9,00 uur op de tweede werkdag na het posten; indien geleverd door een commerciële koerier, op de datum en op het moment dat de ontvangst van de koerier is ondertekend; of, indien verzonden per fax of e-mail, een werkdag na verzending.
11.2.3 de bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de betekening of de behandeling van enige gerechtelijke procedure of andere documenten.
11,3 ontslag.
11.3.1 Indien een rechterlijke of bevoegde autoriteit constateert dat enige bepaling van het contract (of een deel van een bepaling) ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling of deel bepaling, voorzover nodig, geacht te zijn geschrapt, en de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst wordt niet aangetast.
11.3.2 Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van het contract geldig, uitvoerbaar en legaal zou zijn indien een deel ervan is geschrapt, is de bepaling van toepassing met de minimale wijziging die nodig is om het wettelijk, geldig en uitvoerbaar te maken.
11,4 vrijstelling. Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel in het kader van het contract is alleen effectief indien schriftelijk gegeven en zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending of verzuim. Geen enkele tekortkoming of vertraging door een partij om een recht of rechtsmiddel uit hoofde van het contract of door de wet uit te oefenen, vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het uitsluiten of beperken de verdere uitoefening van die of enig ander recht of rechtsmiddel. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van dit recht of rechtsmiddel belet of beperkt de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.
11,5 rechten van derden. EEN persoon die geen partij bij het contract is, heeft geen rechten op grond van of in verband met het op te slaan zoals bepaald in clausule 9,3.
11,6 vertrokken. De leverancier kan te allen tijde, zonder beperking van enige andere rechten of rechtsmiddelen die zij kan hebben, verrekening elk bedrag ten gevolge van het door de klant tegen enig bedrag verschuldigd door de leverancier aan de klant.
11,7 variatie. Behalve zoals uiteengezet in deze VoorWaarden, is elke wijziging van het contract, met inbegrip van de invoering van eventuele aanvullende voorwaarden, alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een directeur van de leverancier.
11,8 toepasselijk recht en jurisdictie. Het contract, en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met haar of haar onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims), wordt beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engels recht, en de partijen onherroepelijk in te dienen de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.